Pin It

      วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รับมอบข้าวกล่องพร้อมทานจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบกับข้าวกล่องของมูลนิธิฯ สำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ในเวลา 11.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร แจกอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ บริเวณสวนพญาไทภิรมย์ ถนนพระราม 6 ซอยศาสนา เขตพญาไท กรุงเทพฯ

     และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผูู้ช่วยหัวห้นาแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณชุมชนบูรพา 16 เขตดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยจัดระเบียบการรักษาระยะห่าง พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับฯ

    โดยมี เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) จำนวน 500 ชุด แจกให้แก่ประชาชนในพืน้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม (ชุมชนประชาระบือธรรม 1,3)

    ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนเรื่องการดูแลประชาชนที่มารอรับ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All