Pin It

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว/กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบประกาศเกียรติคุณให้ "คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว" ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น "สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย" โดยนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้มอบ โดยมีคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All