Pin It

     วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับสมาคมพ่อค้าพระนครศรีอยุธยา โดยคุณชัยสิชฌ์ กังวาฬไกลไพศาล และมูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งพระนครศรีอยุธยา โดยคุณวินัย อัศวราชันย์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณชุมชนตลาดบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประสบภัยจำนวน 12 ครอบครัว รวม 30 คน รายละเอียด ดังนี้

1. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 90,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 8 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 4 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2. สมาคมพ่อค้าพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสดครอบครัวละ 2,000 บาท จำนวน 12 ครอบครัว เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 12 ชุด ชุดละ 300 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

3. มูลนิธิเซี่ยงเต็กตึ๊งพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสดครอบครัวละ 2,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 12 ชุด ชุดละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,600 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

4. ครอบครัวนางพูนเพิ่ม อัศวราชันย์, บริษัท จ. เจริญชัย(นายเจ่า)อยุธยา, และบริษัทในเครือ มอบเงินสดครอบครัวละ 4,250 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,000 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. คุณแม่รสสุคนธ์ วัฒนเสรี, ร้านเจริญพรเบเกอรี่ มอบเงินสดครอบครัวละ 1,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

6. ชมรมพลังรักอาสา มอบเงินสดครอบครัวละ 300 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 12 ชุด ชุดละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

7. ครอบครัวศรีพรรณรักษ์ มอบผ้าห่มจำนวน 12 ผืน ผืนละ 100 บาทเป็นเงิน 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

8. คุณธวัชชัย ปิยะเนติธรรม มอบเงินสดครอบครัวละ 500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

     รวมเป็นเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเป็นเงินทั้งสิ้น 242,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ณ บริเวณโรงเจบ้วนเฮงตั๊ว ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 16.15 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All