Pin It

      วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 08.30 น. คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดกัลยาณมิตร โดยมีประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้สุงอายุเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ ที่ทำการชุมชนวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตามมตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ประชาชนที่เข้ารับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ สวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค พร้อมตั้งฉากกั้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All