Pin It

        วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดคฤหบดี โดยมีประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้สุงอายุเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ ชุมชนวัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ของมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการตามมตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้ประชาชนที่เข้ารับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ สวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค พร้อมตั้งฉากกั้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All