Pin It

      สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก ฯลฯ จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารสูง ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และอาคารบางกอกยอชท์คลับ คอนโดมิเนียม เขตราษฎร์บูรณะ

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัย กู้ชีพ นำรถกู้ภัย รถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ฐานการฝึกดับเพลิง และอุปกรณ์ฐานการฝึกที่สูง เข้าร่วมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารสูง ประจำปี 2563 ร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล วัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูงของหน่วยงานและซักซ้อมขั้นตอนปฏิบัติตามแผน พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในและการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง

    โดยในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 เป็นการฝึกเตรียมความพร้อมของพื้นที่และการระดมทรัพยากรเพื่อการฝึก พร้อมปฎิบัติ (Drill)ซึ่งจะมีการฝึกสาธิต จำลองสถานการณ์จริง ณ อาคารบางกอกยอชท์คลับคอนโดมิเนียมในวันที่ 30 สิงหาคมนี้

    การฝึกซ้อมแผนฯ ในครั้งนี้ มีการกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการฝึกทุกคน คำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างฝึกและปฎิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All