Pin It

     วันนี้ (18 กันยายน 2563) เวลา 05.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "มอบถังบรรจุน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปี 2563" นำโดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ออกเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมิ เพื่อดำเนินการส่งมอบถังบรรจุน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการบริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

     และในเวลา 11.00 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง ณ วัดบ้านโนนอดน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองนาแซง และ ส่งมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง ณ สำนักวิปัสสนา โนนหนองผือ อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิชัยภูมิ สามัคคีสงเคราะห์ ร่วมในพิธีมอบฯ

     รวมมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 6 ถัง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 109,600 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All