Pin It

     วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี ทำพิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสารให้แก่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กับเด็ก เยาวชน และประชาชนที่รอใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้มีที่หลบแดด หลบฝน โดยมีคุณอรุณ เลิศอุดมโชค รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคุณพนม แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฯ โรงเรียนเทคนิคกาญจนาภิเษก ร่วมรับมอบ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทคนิคกาญจนาภิเษก ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จากนั้น เวลา 09.00 น. ทำพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิิตร พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ดังนี้

จุดที่ 1 มอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถึง ณ บริเวณวัดศรีสะอาด ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จุดที่ 2 มอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง ณ บริเวณหน้าวัดลำดวน ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี

จุดที่ 3 มอบถังบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 20,000 ลิตร พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด โดยมีคุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจโรคทั่วไป พร้อมแจกจ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณศาลาประชาคม ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี

และจุดที่ 4 มอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง ณ บริเวณวัดศรีบุญเรือง ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี

     รวมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คิดเป็นมูลค่ 134,859 บาท และมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 12 ถัง มูลค่า 388,250 บาท และมอบถังบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 20,000 ลิตร จำนวน 1 แท็งก์ มูลค่า 116,665 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 225,000 บาท โดยมีคุณสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ ร่วมในพิธีฯ

    โดยในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.00 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทำพิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลังดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

จุดที่ 2 บริเวณหน้าโรงพยาบาลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยมีนายแพทย์พันธวี คำสาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำตากล้า เป็นตัวแทนรับมอบฯ

รวมมอบศาลาที่พักโดยสารให้แก่จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 หลัง คิดเป็นมูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธ์ ประธานมูลนิธิเมตตาธรรมสกลนคร และคณะกรรมการฯ ร่วมในพิธีฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All