Pin It

     วันที่ 20 กันยาย 2563 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการมอบถังบรรจุน้ำดื่ม ประจำปี 2563 โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 3,000 ลิตร ดังนี้

จุดที่ 1 มอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง บริเวณวัดวิสาขบูชา เป็งจิว ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง โดยมี พระสรวุฒิ ธัมมิโก เลขานิการเจ้าคณะตำบลโพนทอง ให้ความกรุณาในการรับมอบฯ

จุดที่ 2 มอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง บริเวณวัดบูรพา หมู่ 8 บ้านนาจำปา อำเภอดอนจาน โดยมีพระครูบูรพาวุฒิคุณ เจ้าอาวาศวัดบูรพา ให้ความกรุณาในการรับมอบฯ

จุดที่ 3 มอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง บริเวณวัดศรีวราราม บ้านโคกล่าม ตำบลไผ่ อำเภอเมือง โดยมีคุณวิระชัย สุริยะบุญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 วัดโคกล่าม เป็นตัวแทนรับมอบฯ

จุดที่ 4 มอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง บริเวณวัดดงพะยอม อุดมคูณ อำเภอเมือง โดยมีพระอธิการจำรูณ ขันติธัมโม เจ้าอาวาสวัดดงกะยอม ให้ความกรุณาในการรับมอบฯ

รวมมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 3,000 ลิตร ในพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธิ์ุ ทั้งสิ้น 14 ืถัง มูลค่า 265,200 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณภพนิพิฐ ศรีวรารักษ์ ประธานมูลนิธิกาฬสินธิ์ ร่วมในพิธีมอบทั้ง 4 จุดดังกล่าว

 

    และในเวลา 13.00 น. เดินทางไปยัง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คุณสมเพ็ชร์ งามศิริจิตต์ ประธานมูลนิธิมหาสารคามการกุศล (เต็กก่า จีเสียงเกาะ) ทำพิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง บริเวณตรงข้ามโลตัส ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีจ่าเอกบัวทอง หาญสุโพธิ์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง เป็นตัวแทนในการรับมอบฯ

จากนั้นเวลา 14.30 น. ทำพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 6,000 ลิตร ดังนี้

จุดที่ 1 มอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง บริเวณวัดบ้านหนองแวงใต้ หมู่ 8 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

จุดที่ 2 มอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 3 ถัง บริเวณจุดผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหัวเสือ หมู่ 8 ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

รวมมอบถังบรรจุน้ำดื่มในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 ถัง มูลค่า 199,000 บาท (หนึ่งแสนเก่าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณวุฒิพงศ์ โง้วศิลปศาสตร์ ปลัดอำเภอยางสีสุราช พร้อมด้วยคุณสมเพ็ชร์ งามศิริจิตต์ ประธานมูลนิธิมหาสารคามการกุศล (เต็กก่า จีเสียงเกาะ) ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All