Pin It

    วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ ทำพิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะกรรมการ มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ร่วมในพิธีส่งมอบ รวม 3 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณด้านข้างโรงเรียนอุบลฯ ถนนพโลรังฤทธิ์ อำเภอเมือง

จุดที่ 2 บริเวณด้านทิศใต้มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง

จุดที่ 3 บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง

รวมค่าดำเนินการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร 3 จุด คิดเป็นมูลค่า 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

จากนั้นเวลา 11.30 น. เดินทางไปยังจังหวัดศรีสะเกษ ทำพิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณหน้าโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ถนนศรีสะเกษ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จำนวน 1 หลัง มูลค่า 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คณะกรรมการจากมูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธีมอบฯ

     และในเวลา 14.30 น. ทำพิธีส่งมอบศาลที่พักผู้โดยสาร บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองปะขาว อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 หลัง มูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากนั้น เวลา 15.00 น. ทำพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำดื่ม (สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 8 ถัง มูลค่า 112,016 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสิบหกบ้านถ้วน) ณ บริเวณวัดโควนาราม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และบริเวณวัดโสระประชาสรรค์ หมู่ 4 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิสรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมในพิธีฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All