Pin It

     วันนี้ (26 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ทำพิธีมอบจักรยานให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ จำนวน 20 คัน โดยมีคุณนิวัฒน์ ฤทธิ์วิวัฒน์ นายกสมาคมพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีมอบ ณ สมาคมพะเยา จังหวัดพะเยา

จากนั้นในเวลา 13.00 น. เดินไปยังมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ ทำพิธีมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปางเคาะ จำนวน 10 คัน โดยมีคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิรวมใจแพร่ จังหวัดแพร่ ร่วมในพิธีมอบ

รวมมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่ จำนวน 30 คัน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนที่มีที่พักอาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ให้สามารถใช้จักรยานเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกมากขึ้น

   ในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน ที่มีนักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน รวมจำนวน 34 แห่ง ดำเนินการมอบจักรยาน จำนวน 700 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 875,000บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All