Pin It

      วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการและเหรัญญิก คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมากร คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้กับเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All