Pin It

      วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 ให้แก่อาสาสมัครและประชาชนทั่วไป รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 60 ท่าน แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้มีความรู้และสามารถประเมินอาการของผู้บาดเจ็บเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาล และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และผู้อื่นได้

โดยมี คุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมด้วย คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพผลัดที่ 1 นำเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยแผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

การเปิดอบรมฯ ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เน้นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย พร้อมกับเว้นระยะห่างระหว่างผู้อบรมฯ พร้อมเปิดลงทะเบียนให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ลงทะเบียนก่อนเข้ารับการอบรม

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All