Pin It

     วันนี้ (12 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม” จำนวน 130 คัน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 279,370 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีคุณกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยคุณชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

ในการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้รับความร่วมมือจากคุณชาญชัย เพชรสุขศิริ นายกสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการฯ ช่วยในการประสานงานเตรียมการต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการจัดหารถเข็นวีลแชร์ รวมถึงอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดงาน และร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ เพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All