Pin It

     วันที่ 30,31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563 คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การกู้ภัยเบื้องต้น (Basic Rescue Course)" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 60 คน ณ ศูนย์อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท
     หลักสูตรการกู้ภัยเบื้องต้น (ฺBRC) แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การบรรยายวิชาระบบบัญชาการเหตุการณ์เบื้องต้น, จรรยาบรรณกู้ภัย, การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย, การป้องกันและระงับอัคคีภัย, การตรวจสอบโครงสร้างอาคารและความเสียหายจากอาคารถล่ม, การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง, เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย, เทคนิคการกู้ภัยทางน้ำ, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย และเทคนิคการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่พิเศษ อาทิ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย/การระงับเหตุจากอัคคีภัย การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูง และการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารถล่ม เป็นต้น
    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือป้องกันภัยให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย โดยมี วิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติการอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย และแผนกอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมเป็นผู้ฝึกอบรมและดูแลผู้เข้ารับการฝึกประจำฐานฝึกปฏิบัติการฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All