Pin It

    วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2563) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย" นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ และคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคอีสาน ที่ได้รับทุนการศึกษา รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู หนองคาย มหาสารคาม เลย กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 52 สถาบัน 260 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีคุณสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอุดรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All