Pin It

    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คุณฐิติวัชร วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนหหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยฯ ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ในโครงการพระดาบสสัญจร ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองเบาหวาน โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมในพิธี

    ในการนี้ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ โดย นาวาอากาศเอก แพทย์หญิงปัญจฉัตร รัตนมงคล ร่วมออกหน่วยฯ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All