Pin It

    วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอเนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคุณชิน ศิริวรรณดี นายอำเภอโนนนารายณ์ พร้อมด้วยมูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ (จิบเต็ก) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำจังหวัด ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All