Pin It

   วันที่ 13 ธันวาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง​ แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณอรัณย์ โตทวด รองผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสามัคคีปากพนัง แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณรุจาธิตย์ สุชาโต ประธานมูลนิธิสามัคคีปากพนัง และคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ร่วมมอบ ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางศาลา หมู่ 1-9 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All