Pin It

    วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 จุด ดังนี้

   จุดที่ 1 ณ บ้านเลขที่ 1/4 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว 1 คน ได้สงเคราะห์เงินสด จำนวน 3,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีนายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอสอยดาว และว่าที่ร้อยตรี สิทธา โฆษิตพันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบฯ

   จุดที่ 2 ณ บ้านเลขที่ 9/5, 15 ,16 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค(รายครอบครัว) จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รายบุคคลจำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีนายวันชัย ช่ำเกิด นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ และ ว่าที่ร้อยตรี สิทธาโฆษิต พันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบฯ

   จุดที่ 3 ณ บ้านเลขที่108 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมี นายสมบูรณ์ มณีกรนายกเทศมนตรีตำบลเขาบายศรี และว่าที่ร้อยตรีสิทธา โฆษิตพันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบ

   จุดที่ 4 ณ บ้านเลขที่ 45/185 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีนายนะ กอละกัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง และว่าที่ร้อยตรีสิทธา โฆษิตพันธวงศ์ แทนหัวหน้าสำนักงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบฯ

   รวมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 5 ครอบครัว รวม 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All