Pin It

    วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำดื่ม(สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง มูลค่า 77,650 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ณ บริเวณศาลเจ้าปู่เมืองเพ็ญ ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
    โดยมีร้อยตรีวรรณิสรณ์ พลลาชม รักษาการนายกเทศบาลตำบลเพ็ญ พร้อมด้วยคุณศุภชัย จันทร์สุริยวิช ประธานมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี ร่วมในพิธีฯ

และในเวลา 11.30 น. ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง มูลค่า 134,895 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์เด็กเล็ก ต.บ้านโคก อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี มอบถังบรรจุน้ำดื่ม(สำเร็จรูป) ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง มูลค่า 77,650 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณอัจราภรณ์ ศรีบุตรตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเดื่อ พร้อมด้วยคุณศุภชัย จันทร์สุริยวิช ประธานมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี

รวมมอบถังบรรจุน้ำดื่ม(สำเร็จรูป) จำนวน 8 ถัง และศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 ถัง แก่ ชาวจังหวัดอุดรธานี คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 290,195 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All