Pin It

    วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน มฉก. ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ  จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และสงเคราะห์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ L จำนวน 240 ชิ้น เป็นมูลค่า 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม 3 รายการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  34,800 บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) แก่นางสาวณัฐชา เกียรติรัมย์ อายุ 55 ปี ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย  เพื่อสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ บ้านลขที่ --/-- ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All