Pin It

    วันนี้ (24 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ " ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์  ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000 บาท รวม 2 รายการ คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น จำนวน  20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) แก่นายสุวิทย์  ศรีทองทรัพย์ อายุ 61 ปี ผู้พิการทางร่างกาย ณ ห้องเช่าเลขที่ --/-- ถนนช่างอากาศอุทิศ 10 แยก 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
***หมายเหตุ  ภาพถ่ายทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All