Pin It

   เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยนางสาวปาริตา พนาดร นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมคุณปรีชา บัวหลวง รองประธานมูลนิธิศาลเจ้าปุนเถ่ากง-ม่า จังหวัดพิษณุโลกและคณะ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
   รายที่ 1 มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ จำนวน 5,000 บาท เพื่อนำเงินในส่วนนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 2 กระสอบ (200 กิโลกรัม) มูลค่า 3,600 บาท และสนับสนุนอาหารสุนัข จำนวน 4 กระสอบ (40 กิโลกรัม) รวม 3 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 8,600 บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) แก่นางวอย จันทวงศ์ อายุ 70 ปี ดวงตาด้านซ้ายบอด ณ บ้านเลขที่ ---/1 ม.1 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
.
   และรายที่ 2 มอบเงินสงเคราะห์เงินค่าครองชีพ จำนวน 10,000 บาท เพื่อนำเงินในส่วนนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 5,000บาท เพื่อนำเงินส่วนนี้ใช้เป็นค่าเดินทางไปพบแพทย์ และสนับสนุนชุดสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหา มูลค่า 1,000 บาท รวม 3 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) แก่นายสุวรรณ โพธิ์ทอง อายุ 47 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ ---/1 ม.5 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All