Pin It

   วันที่ 17–18 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย(แบบผ้า) จำนวน 28,080 ชิ้น พร้อมด้วยขนมพายชั้นกรอบรูปหัวใจ ตราอาร์รัวบาร์เรนา จำนวน 216,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 230,040 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) แก่สถานสงเคราะห์เด็ก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
1. บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี
2. สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี
3. สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี
4. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง ชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
5. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง หญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
6. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม
7. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม
8. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม
9. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร จังหวัดนครปฐม

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All