Pin It

    วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจำนวน 2 ครอบครัว รวม 6 คน รายละเอียด ดังนี้
 
รายที่ 1 บ้านเลขที่ --/2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมี พ.จ.อ. บุญหลวง นิวาส หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
 
รายที่ 2 บ้านเลขที่ -- ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ครอบครัว 4 คน ได้สงเคราะห์เงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีนางอมรณัฐ์ เจริญวรกูล และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ  รวม 2 ครอบครัว 6 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All