Pin It

    วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ เป็นประธานในพิธีกล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ (จังหวัดที่ 7 ของทางภาคเหนือ) จำนวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 44,900 บาท โดยมี คุณนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคุณชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
    โดยเมื่อช่วงต้นปี 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพไปแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ และกำแพงเพชร รวมมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในภาคเหนือ รวม 7 จังหวัด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 1,322,230 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)
 
   การประสานความร่วมมือในโครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All