Pin It

    วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) เวลา 16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ รร.บ้านขวัญพัฒน์ , รร.บ้านชายท่า อ.ท่าชนะ, รร.วัดอินทราวาส อ.คีรีรัฐนิคม, รร.วัดวิชิตธาราราม อ.ไชยา และ รร.บ้านบ่อพระ อ.พระแสง รวม 5 แห่ง โดยมีคุณประเสริฐ ยรรยงค์ธนภา รักษาการประธานมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีมอบฯ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All