Pin It

     วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ทำพิธีมอบจักรยาน จำนวน 100 คัน หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น และเสื้อกันฝน จำนวน 250 ตัว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 156,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้แทน อาทิ ครู และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดระนอง ได้แก่ รร.บ้านห้วยเสียด อ.กระเปอร์, รร.วัดสุวรรณคีรี อ.กระบุรี, รร.บ้านสุขสำราญ อ.สุขสำราญ, รร.บ้านละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น และ รร.บ้านขจัดภัย อ.เมือง รวม 5 แห่ง โดยมี คุณการรุณ โฆษิตสกุล ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์ (เต็กก่าจีเม่งเกาะ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ร่วมในพิธี ณ มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์ จังหวัดระนอง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All