Pin It

     วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ คุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
.
จุดที่ 1 บริเวณศาลาการเปรียญวัดไทร ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด ชุดละ 350 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณจิรวัฒน์ เกตยืนยง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 300 ชุด ชุดละ 350 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณมนต์ชัย ทองมูลชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางเลน พร้อมด้วยจิรวัฒน์ เกตยืนยง หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบ
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 2 จุด เป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All