Pin It

     วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่ --/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัยจำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีคุณชลาลัย บรรเทาทุกข์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All