Pin It

    วันที่ 6 ธันวาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ใน "โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2564" นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โโยแบ่งจุดมอบออกเป็น 4 จุด ดังนี้
   จุดที่ 1 เวลาประมาณ 09.00 น. ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด มูลค่า 117,000 บาท
   จุดที่ 2 เวลาประมาณ 10.45 น. ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 300 ชุด มูลค่า 175,000 บาท
   จุดที่ 3 เวลาประมาณ 11.30 น. ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 ชุด มูลค่า 58,500 บาท
   จุดที่ 4 เวลาประมาณ 14.30 น. ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด มูลค่า 117,000 บาท
  รวมมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในวันนี้ คิดเป็นมูลตค่ารวมทั้งสิ้น 468,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All