Pin It

     วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 ราย ดังนี้
.
รายที่ 1 บ้านเลขที่ --/2 หมู่ 7 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอบางปลาม้า และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานพิธี
.
รายที่ 2 บ้านเลขที่ --- หมู่ 2 ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีเรืออากาศตรีนเรศ หนูทอง ปลัดอำเภอสองพี่น้อง และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธี  รวมเป็นเงินสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All