Pin It

    วันนี้ (28 ธันวาคม พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมเสงคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 ราย ดังนี้
 
รายที่ 1 ณ บ้านเลขที่ --/12 หมู่ 1 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 คน คนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 46,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท
 
รายที่ 2 ณ บ้านเลขที่ --/8 หมู่1 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท
 
รายที่ 3 ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 1 คน และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 คน คนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 23,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาท
 
รายที่ 4 ณ บ้านเลขที่ -- หมู่1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาท
 
โดยมีคุณสุรินธร ชาญสมร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เทศบาลนครปากเกร็ด ร่วมมอบ
 
และรายที่ 5 ณ บ้านเลขที่ --/23 หมู่ 1 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 2 คน และมอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 คน จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 26,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท โดยมีคุณกนกวรรณ ทูลทอง รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พร้อมด้วยคุณปฐวี ล้อถิรธร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมมอบ
 
รวมค่าดำเนินการสงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 113,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All