Pin It

    วันนี้ (5 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย สมุด ดินสอ ดินสอสี และไม้บรรทัด จำนวน 180,000 ชิ้น เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี คุณดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคุณประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง คุณนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร คุณบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคุณชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมรับมอบฯ ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
กิจกรรมสำคัญหนึ่งในงานสังคมสงเคราะห์ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นเวลา 63 ปีแล้ว คือ การจัดของขวัญให้เด็กในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและร่วมส่งเสริมให้เด็กไทย “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบสังคม” ด้วยเด็กและเยาวชนที่ดีในวันนี้ รู้คิด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต
 
ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดเตรียมสมุด ดินสอ ดินสอสี และไม้บรรทัด เป็นของขวัญให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 3 ล้าน 1 แสน 5 หมื่นชิ้น คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 21.75 ล้านบาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All