Pin It

     วันนี้ (12 มกราคม พ.ศ. 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีผู้ประสบภัย จำนวน 17 ครอบครัว รวม 37 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 111,000 บาท พร้อมมอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 2 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท รายบุคคล จำนวน 5 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 182,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท พร้อมด้วยคุณสมพงษ์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมาศักดิ์มูลนิธิชัยนาทการกุศล และคุณสิทธิชัย พ่วงพุ่ม รองประธานมูลนิธิการกุศลตาคลี และคณะ ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All