Pin It

   วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.45 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ และคุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่ จังหวัดพะเยา จำนวน 8 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 167,110 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคุณอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วยคุณนิวัฒน์ ฤทธิ์วิวัฒน์ นายกสมาคมพะเยาและคณะกรรมการ ร่วมในพิธี ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านตุ่นใต้ อ.เมือง จ.พะเยา
.
และในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน จำนวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 391,690 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน โดยมีคุณอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมในพิธี พร้อมด้วยคุณอำไพ บัวระดก รักษาการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
.
รวมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ 2 จังหวัด รวม 28 ครัวเรือน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 558,800 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
.
การดำเนินการ “โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จะจัดทีมลงพื้นที่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนสร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดอุทัยธานี สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พะเยา และเชียงราย แล้วรวม 9 จังหวัด โดยในปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 500 ครัวเรือน งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All