Pin It

   วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ได้ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 ราย ตามรายละเอียดดังนี้
รายที่ 1 บ้านเลขที่ --- และ --- /2 หมู่ 7 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 ครอบครัว รวม 8 คน สงเคราะห์เป็นเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีคุณวกุล คำพิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
 
รายที่ 2 บ้านเลขที่ -- หมู่ 4 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมีคุณอนันต์ เข็มเงิน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวังน้ำซับ และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
 
รายที่ 3 บ้านเลขที่ --- หมู่ 10 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ครอบครัว จำนวน 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) โดยมีคุณเส็ง กู้นาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
 
รายที่ 4 บ้านเลขที่ --- หมู่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 8 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมคิดเป็นมูลค่า 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีคุณวสันต์ วิสัยชนม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
 
รวมทั้ง 4 รายการ เป็นจำนวน 5 ครอบครัว รวม 24 คน รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All