Pin It

     วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคุณอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 18 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 316,450 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” ระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยมีคุณวิทยา จงประสาธน์สุข ประธานคณะกรรมการพ่อค้าน่านโรงเรียนซินจง จ.น่าน ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All