Pin It

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 100 กล่อง ( จำนวน 18,000 ซอง) มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
- สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 กล่อง ( จำนวน 3,600 ซอง) โดยมีคุณอิสกานดาร์ เจ๊ะโก๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 กล่อง (จำนวน 3,600 ซอง) โดยมีคุณอนุสรา ปั้นขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับมอบ
- สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 30 กล่อง (จำนวน 5,400 ซอง) โดยมีคุณธีระพงษ์ ประพิงสิงห์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 30 กล่อง (จำนวน 5,400 ซอง) โดยมีคุณอุษา สาสนะ เจ้าหน้าที่การเวินและบัญชี เป็นผู้รับมอบ
     ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคตั๋วแลกขนมพะเก่งในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ก.พ. 2565 รวมถึงมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา และนำไปแบ่งจัดตั้งตู้ปันสุข รวมทั้งสิ้น 37,785 ซอง คิดเป็นเงินจำนวน 188,925 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All