Pin It

   วันนี้ (16 มีนาคม 2565) เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ ร่วมในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการ "ค่าของแผ่นดิน" ปี 2564 โดยคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าของแผ่นดิน” สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
   ซึ่ง มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กตึ๊งเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ค่าของแผ่นดิน" ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประเภท หน่วยงาน ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประชาชาติ ประหว่างปี 2561-2563 เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสรรค์ความดีอัันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไป
 
   คำจำกัดความที่ทางโครงการฯ กล่าวถึงมูลนิธิฯ : "บรรเทาสาธารณภัย ให้โอกาส ศพไร้ญาติ สงเคราะห์ช่วย ด้วยกุศล บริจาคทาน คนเจ็บไข้ คนยากจน เอกชน ป่อเต็กตึ๊ง จึงจดจำ"

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All