Pin It

    วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการแก้ปัญหายากจนเชิงบูรณาการระหว่างมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกรมการพัฒนาชุมชนฯ นำโดยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 50,440 บาท และครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 48,600 บาท โดยมี คุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคุณวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ และว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
    จากนั้น เวลาประมาณ 14.00 น. ลงพื้นที่มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 21 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 287,470 บาท โดยมีคุณสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง
    รวมมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง จำนวน 27 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 386,510 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)
   โครงการแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนยากจนให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
   ในการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวห้นาแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ้ายใดๆ ณ บริเวณหอประชุมจังหวัดลำปาง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All