Pin It

     วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์/นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยคุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำพิธีมอบมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดแพร่ (จังหวัดที่ 14 ของภาคเหนือ) จำนวน 9 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 166,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่และคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการประจำจังหวัด ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่
   การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงช่วยพัฒนาชุมชน และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับครัวเรือนยากจน ให้มีความรู้ มีทักษะ มีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
   ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น คัดกรองเบาหวาน และบริการตัดผมประชาชน (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All