Pin It

    วันนี้ (27 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์/นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยคุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทำพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (จังหวัดที่ 15 ของภาคเหนือ) จำนวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 171,220 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยมี คุณพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์และคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการประจำจังหวัด ร่วมในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
   การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงช่วยพัฒนาชุมชน และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับครัวเรือนยากจน ให้มีความรู้ มีทักษะ มีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
  มูลนิธิฯ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ.ในพื้นที่ภาคเหนือไปแล้ว จำนวน 13 จังหวัด รวม 173 ครัวเรือน ซึ่งการมอบวัสดุอุปกรณ์ในวันที่ 26-27 เมษายน 2565 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ในวันนี้ รวม 15 จังหวัด จำนวน 192 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 2,921,310 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All