Pin It

     วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ คุณภัชชา เตชะหรูวิจิตร อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคุณภูมิ เตชะหรูวิจิตร อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยคุณนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนฯ ประกอบพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดตาก (จังหวัดที่ 16 ของทางภาคเหนือ) จำนวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 68,950 บาท โดยมี คุณสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นประธานในพิธีมอบฯ พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล รองประธานและคณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการประจำจังหวัด ร่วมในพิธี ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ชั้น 1) อ.แม่สอด จ.ตาก
     รวมดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือไปแล้วทั้งสิ้น 16 จังหวัด จำนวน 198 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 2,990,260 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)
    การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดงบประมาณดำเนินการเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพมอบให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมถึงช่วยพัฒนาชุมชน และเป็นการสร้างอาชีพ สร้างชีวิตให้กับครัวเรือนยากจน ให้มีความรู้ มีทักษะ มีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งนี้ ก็เพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
    ในการนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่น ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น และบริการตัดผมประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All