Pin It

  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 ราย ดังนี้
   รายที่ 1 เวลา 10.00 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณ หมู่ 3 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณหทัยรัตน์ โลชุมา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา พร้อมด้วยบัญชา มาคงกุล เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ
  รายที่ 2 เวลา 11.30 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณหมู่ 12 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 1 คน มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,500 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมีคุณกรวุฒิ เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก พร้อมด้วยคุณบัญชา มาคงกุล เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ
  รายที่ 3 เวลา 13.00 น. สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณหมู่ 7 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณนันท์นภัส คงหอม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดอน พร้อมด้วยคุณธีรพง์ ทรัพย์มาก หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีมอบ
  รวมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งสิ้น จำนวน 3 ครอบครัว รวม 4 คน คิดเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All