Pin It

    วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 (ปีการศึกษา 2565-2568) จำนวน 2 สถาบัน รวม 5 ทุน แบ่งเป็นระกับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) จำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) โรงเรียนสังวาลย์วิทยา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด และหน้ากากอนามัยให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All