Pin It

    วันนี้ (8 มิถุนายน 2565) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2565 จำนวน 8 โรงเรียน รวม 61 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 385,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) โรงเรีียนเพียงหลวง 11, โรงเรียนบ้านแพะวิทยา, โรงเรียนบ้านห้วยโผ, โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 จำนวน 45 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 225,000 บาท
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวน 14 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 140,000 บาท
- ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
  และในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้นำสิ่งของต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด อุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวสาร ปลากระป๋อง เสื้อกันฝน แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ และสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เดินทางมารับทุนในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่า 125,344 บาท ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All