Pin It

     วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี 2565 จำนวน 3 โรงเรียน รวม 41 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม โรงเรียนโมโกรวิทยาคม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านหม่องกวั๊ะ) รวมจำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท
- ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จำนวน 11 ทุน ทุนละ10,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท
    และในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้นำสิ่งของต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ไทยยินตัน จำกัด อุปกรณ์เครื่องเขียน ข้าวสาร ปลากระป๋อง ร่มและเสื้อกันฝน แอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ ให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เดินทางมารับทุนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All