Pin It

    ระหว่างวันที่ 3-8 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนอากาศยาน (Air Rescue) : หลักสูตรการสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคพื้น ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและทัศนะสัญญาณ การปฏิบัติด้านนิรภัยการบิน การจัดเตรียมสนามบินสำหรับเฮลิคอปเตอร์ การจัดกำลังในการรับเฮลิคอปเตอร์ เพื่อพร้อมรับและประสานร้องขอสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
   เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับอากาศยานไปบังองค์การสาธารณกุศลให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน ณ ศุนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท และกองพันซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบก ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All